رفتن به بالا
تلفن : 021-22215818

زیرسازی قطعه اول راه آهن مبارکه - سفیددشت - شهرکرد | شرکت سداد


مشخصات پروژه


تاریخ شروع : 1397
تاریخ پایان :
دسته بندی : راه سازی -
ویژگی ها : پل خاص 23 دهانه به طول 778 متر )دهانه های 30،40 و 65 متر( پل خاص ده دهانه به طول 296 متر)دهانه های 15 و 23 متری(
لینک :
توضیحات : یک دستگاه تونل به طول 1620 متر